ภาระรับผิดทางกฎหมายของตัวกลาง ตามระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป <br> Intermediary liability under General Data Protection Regulation

Authors

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอมล อาระพล

Abstract

บทคัดย่อ
ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป หรือ General Data Protection Regulation: GDPR ได้กำหนดหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชน ทุกคน หนึ่งในหลักการสำคัญคือการให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการที่จะแก้ไขข้อมูลให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน หรือการลบหรือการนำข้อมูลออกจากระบบ หากข้อมูลนั้นอาจเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อชื่อเสียงของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ซึ่ง GDPR กำหนดให้เป็นภาระของตัวกลาง หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่จะต้องมีภาระในการดำเนินการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลออกจากเว็บไซต์ของตนตามหลักการในเรื่องสิทธิที่จะถูกลืม มิเช่นนั้นจะถือว่าไม่กระทำตามข้อกำหนดภายใต้ GDPR และจะต้องมีความรับผิดตามกฎหมาย

Abstract
General Data Protection Regulation has imposed a principle to protect personal data which is the fundamental right of a human. One of the basic principles is to allow owner of personal data to correct, update or remove their data from the website, especially data that may cause defamation of the owner. GDPR imposes the obligation to online service providers to process in correcting or removing personal data out of their websites under the Right to be forgotten principle.

 

Downloads

Published

2020-12-28