Return to Article Details ภาระรับผิดทางกฎหมายของตัวกลาง ตามระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป <br> Intermediary liability under General Data Protection Regulation Download Download PDF