บรรณาธิการ

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

 • รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ดร.พูนศักดิ์ ไวสำรวจ หัวหน้าสาขาวิชากฎหมายมหาชน
 • รองศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พิศวาท สุคนธพันธุ์ อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์

บรรณาธิการ

 • ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกรู หัวหน้าสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์

ผ้ทูรงคุณวุฒุิ

 • ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ราชบัณฑิตสาขานิติศาสตร์
 • ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ศาลรัฐธรรมนูญ
 • ศาสตราจารย์พิเศษไชยวัฒน์ บุนนาค บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
 • ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร ปจัจุสานนท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ธานิศ เกศวพิทักษ์ ศาลฎีกา
 • ศาสตราจารย์เสาวนีย์ อัศวโรจน์ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • ศาสตราจารย์พิเศษสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล สำนักงานสมนึกและสุธีทนายความ

กองบรรณาธิการ

 • ศาสตราจารย์ ดร.วารี นาสกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 • รองศาสตราจารย์เดชา ศิริเจริญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 • รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ. สรพลจ์ สุขทรรศนีย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมูิ มลูศิลป์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คณะผู้จัดทำวารสาร

 • อาจารย์สุกัญญา ศีลนำกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 • อาจารย์อาทิตย์ ปิ่นปัก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 • อาจารย์ณชัชชญา ทองจันทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 • อาจารย์ชูจิต ธีรพงษ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 • นางสาวจิรวรรณ ธีรโชติวัฒนากุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 • บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Reader) จากภายในและนอก มหาวิทยาลัย 
 • ความคิดเห็นใดๆ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นของ ผู้เขียน (ความคิดเห็นใดๆ ของผู้เขียน กองบรรณาธิการวารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย) 
 • กองบรรณาธิการวารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไม่สงวนสิทธิในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงแหล่งที่มาด้วย