Return to Article Details Soft Skills สำหรับนักกฎหมำยในศตวรรษที่ 21: กำรพัฒนำทักษะกำรโค้ชเพื่อกำรสื่อสำรอย่ำงเห็นอกเห็นใจสำหรับนักกฎหมำย Download Download PDF