แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมเหตุหย่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Guidelines for Amending cause of divorce in the Civil and Commercial Code

Authors

  • Dr. Pomrudee Kumpant
  • Associate Professor Mattaya Jittirat
  • Assistant Professor Dr. Kanlayanee Theerawongpinyo

Keywords:

การสมรส, คู่สมรส, เหตุหย่า, ฟ้องหย่า, Marriage, Spouse, Cause of Divorce, Filing for Divorce

Abstract

บทคัดย่อ
เหตุแห่งการหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516 บัญญัติไว้ 10 อนุมาตรา1 นอกจากเหตุใน 10 อนุมาตรานี้แล้วคู่สมรสไม่อาจอ้างเหตุอื่นเพื่อฟ้องหย่าได้ เมื่อศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งไต้หวันและประมวลกฎหมายแพ่ง ญี่ปุ่นพบว่ากาหนดให้สามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาให้หย่าได้เมื่อมีเหตุใดๆ ซึ่งทาให้ยากแก่การรักษาชีวิตสมรส ศาลสูงญี่ปุ่นเคยพิพากษาให้สามีที่แยกกับภริยาและไปอยู่กับหญิงอื่นเป็นเวลา 6 ปี สามารถฟ้องหย่าภริยาได้ นอกจากนี้ เหตุหย่าของไทยตามมาตรา 1516 (7) ที่กาหนดว่าสามีหรือภริยาจะฟ้องหย่าเพราะเหตุที่อีกฝ่ายวิกลจริตได้นั้น ความวิกลจริตต้องถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้และจะต้องมีอยู่ตลอดมาเกินสามปี การถูกบังคับด้วยเงื่อนเวลาอาจไม่เป็นธรรมต่ออีกฝ่ายดังนั้น การจากัดเหตุฟ้องหย่า และการกาหนดเงื่อนเวลาของเหตุหย่าในมาตรา 1516 อาจเป็นผลเสียมากกว่าผลดี ผู้เขียนจึงเสนอให้แก้ไขเงื่อนเวลาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516 (7) และเพิ่มเติมเหตุหย่าเกี่ยวกับเหตุสาคัญอื่นใดที่ทาให้การสมรสดาเนินต่อไปได้ยาก

 

 

 

Abstract
Cause of divorce under Section 1516 in the Civil and Commercial Code has been stipulated in 10 subsections. The spouse may not generally claim other causes of divorce except these 10 subsections. According to the Civil Code of Taiwan and Japan stated that either husband or wife may apply to the Court for a divorce upon any causes leading to the difficulty in the maintenance of the marriage. The Tokyo High Court recently ruled that a husband who separated from his wife and lived with another woman for six years can file for divorce. In addition, Thailand’s causes of divorce under Section 1516 (7) stipulates that a husband or wife may file for divorce on the causes that the others is insane to endure existence of marriage for more than three years. Being forced with a strict time may be unreasonable to another.
Therefore, limiting cause and time for filing the divorce under Section 1516 may lead to the disastrous result. The author therefore proposes to amend the time to file for divorce in the Civil and Commercial Code, Section 1516 (7) and enhance cause of divorce on any other important reasons making it difficult to continue the marriage.

Author Biographies

Dr. Pomrudee Kumpant

อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (Lecturer in Law at Faculty of Law, Bangkokthonburi University)

Associate Professor Mattaya Jittirat

รองศาสตราจารย์, อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (Associate Professor, Lecturer in Law at Faculty of Law, Bangkokthonburi University)

Assistant Professor Dr. Kanlayanee Theerawongpinyo

ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (Assistant Professor, Lecturer in Law at Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University)

Downloads

Published

2023-01-09