บทบรรณาธิการ

Authors

  • Dr. Tanasarn Chongpanish Assumption University

Abstract

บทบรรณาธิการ
วารสารฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ของปี 2565 ทางกองบรรณาธิการทุกท่านมีความ
ยินดียิ่งที่วารสารได้รับความสนใจจากผู้เขียนภายนอกที่นาบทความวิชาการทางกฎหมายในเรื่องที่
หลากหลายมาเผยแพร่ผ่านวารสารของเรา เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
กฎหมายครอบครัว กฎหมายหนี้ และทักษะการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย ซึ่งเป็นบทความวิจัย 3
บทความ เรื่องลิขสิทธิ์การแสดงบัลเล่ต์ การจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และทักษะ Soft Skills ของ
นักกฎหมาย ซึ่งเป็นบทความของ คุณกิ่งกมล เบ็ญจพันธุ์ทวี นักศึกษาระดับปริญญาโท และ คุณสวรรยา
อนุมาศ นักศึกษาระดับปริญญาเอกจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ดร.ประภาภรณ์
โรจน์ศิริรัตน์ อาจารย์ประจาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ตามลาดับ และอีก 2
บทความเป็นบทความเชิงประวัติศาสตร์กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยว่าด้วยเรื่องหนี้และ
การหย่าตามลาดับ จาก ดร.ป้อมฤดี กุมพันธ์และทีมผู้เขียนจากคณะนิติศาสตร์ มหาวทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี โดยทุกบทความได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน กองบรรณาธิการขอถือโอกาส
นี้ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาประเมินบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ และขอขอบคุณ
ผู้เขียนที่ส่งบทความมาให้พิจารณาตีพิมพ์ด้วย
หวังว่าทุกบทความจะมีประโยชน์ในทางวิชาการต่อผู้อ่านทุกท่าน
ดร.ธนสาร จองพานิช
บรรณาธิการ

 

 

Editorial Notes
This issue is Assumption University Law Journal (AULJ) Volume 13 No.2 of 2022.
The Editorial team is delighted that our journal is interested by several academicians
from variety fields of study whose articles are about copy rights law, dept law, real estate
law, and family law. This volume contains 3 research articles which are copy rights of
ballet solo performance written by Kingkamol Benchaphanthawi, real estate law related
to housing estate juristic person written by Sawanya Anumas, and Soft skills of lawyers
written by Dr.Prapaporn Rojsiriruch. The other two articles are about the history of Thai
Civil Code on family and dept laws which were written by Dr.Pomrudee Kumpant and
her team.
Lastly, I would like to thank all Editorial Board members, writers, and Editor team
members for a hard working for a better quality of the journal. I hope every article would
add academic benefit to all readers. Please, enjoy your reading.
Dr. Tanasarn Chongpanish,
Editor

Author Biography

Dr. Tanasarn Chongpanish, Assumption University

Head of International Affairs and Academic Networks

Graduate Studies, AU School of Law

Downloads

Published

2023-01-09