คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

Administrative Cases in relation to Other Liability Under Section 9 The First Paragraph of (3) of the Act on Establishment of Administrative Courts and Administrative Court Procedure B.E. 2542 (1999)

Authors

  • Suchawadee Saenkham

Keywords:

Other liability, Liability without fault, ความรับผิดอย่างอื่น, ความรับผิดโดยปราศจากความผิด

Abstract

บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของฝ่ายปกครองซึ่งถูกบัญญัติ ให้เป็นหนึ่งในลักษณะคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แต่ พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ให้คำนิยามความหมายของ “ความรับผิดอย่างอื่น” ว่ามีความหมาย ลักษณะ หรือองค์ประกอบอย่างไร โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายวิชาการในมหาวิทยาลัยและศาลปกครองเป็นผู้พัฒนาหลักกฎหมายดังกล่าวจากการศึกษาพบว่า ความรับผิดอย่างอื่นตามกฎหมายไทยนั้นมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับหลักความรับผิดของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศสและระบบกฎหมายเยอรมันโดยตรง และจากข้อมูลในชั้นของการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ประกอบกับ การศึกษาหลักการความรับผิดของฝ่ายปกครองและคำพิพากษาของศาลปกครองจนถึงปัจจุบัน จะพบว่า ศาลปกครองได้พัฒนาหลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นเรื่อยมา และดูเหมือนว่าความรับผิดอย่างอื่นในระบบกฎหมายไทยมีแนวโน้มที่จะมีความหมายที่กว้างกว่าหลักความรับผิดโดยปราศจากความผิดตามหลักกฎหมายปกครองของประเทศฝรั่งเศส

ABSTRACT
This article aims to study a case involving a dispute in relation to other liability of an administrative agency under Section 9 (3) of The Act on Establishment of Administrative Courts and Administrative Court Procedure B.E. 2542 (“The Act”). There is no definition, characteristic, or element of the term “other liability”. So, researchers and the Administrative Court have a chance to develop the relevant legal definition.The result is that the word “other liability” in Thai law differs from principles of French and German administrative liability. According to the information in the process of drafting The Act together with the study of the principles of administrative liability and the administrative court decisions, the Administrative Court itself has continually developed the principles of “other liability “in its own way. The definition of “other liability” in Thai law tends to be broader than the liability without fault in French administrative law.

Downloads

Published

2021-06-29