ปัญหาต่อความเป็นอิสระกับมติพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

The Problems of the independence and political party resolutions of the members of the House of Representatives under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560

Authors

  • Werapong Chaovalit

Abstract

บทคัดย่อ
ปัญหาต่อความเป็นอิสระกับมติพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ผู้เขียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของมติพรรคการเมืองอันเป็นปัจจัยที่แสดง ให้เห็นถึงความเป็นสถาบันของระบบพรรคการเมืองไทยในระบบรัฐสภา กลไกของรัฐธรรมนูญควรสร้างหรือออกแบบพรรคการเมืองให้มีเสถียรภาพและความเข้มแข็งเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน (political party as a political institution) ในการบริหารงานของระบบรัฐสภาทั้งพรรคการเมืองในฐานะอยู่ฝ่ายบริหารคือรัฐบาล และพรรคการเมืองที่อยู่ในฐานะฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบกลไกลของการทำงานของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการยื่นญัตติ การตั้งกระทู้ถาม การขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งรายบุคคลและคณะ อีกทั้งการตั้งกรรมาธิการและการถอดถอน ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญของระบบรัฐสภา ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดจะดำเนินการตรวจสอบโดยลำพังไม่ได้ ต้องมีการตรวจสอบโดยกระบวนการผ่านระบบพรรคการเมืองหรืออีกนัยหนึ่งคือ “มติพรรคการเมืองนั้นเอง” ซึ่งสมาชิกพรรคการเมืองทุกคนต้องให้ความเคารพและต้องปฏิบัติตามหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีอิสระกับมติพรรคการเมืองแล้วย่อมส่งผลกระทบหลายด้านในการบริหารงานของระบบรัฐสภา ทั้งในด้านพรรคการเมืองฝ่ายบริหารและพรรคการเมืองฝ่ายตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร ควรมีการแก้ไขในบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ดังกล่าว ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องอยู่ภายใต้มติพรรคการเมือง

Abstract
The Problems of the independence and political party resolutions of the members of the House of Representatives under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560, the author recognizes the importance of the political party resolutions as a factor which represents the parliamentary system, the institutionalization of the political party system in Thailand. The mechanisms of the Constitution should be created or designed the political parties are stable and intense as a political institution of people. The administration of the parliamentary system, the political parties in the executive position is the government and the opposition political parties that deals with Examining the mechanisms of government work; the submitting a motion, the Questioning and the opening the distrust debate in the individual and the cabinet. The setting up and the removal the Committee is an important measure in the parliamentary system which any member of the House of Representatives shall not perform the inspection alone but shall investigate through the political party system, in other words, "That political party resolution" which all members of the political parties shall respect and comply with. If the members of the House of Representatives are free from the political party resolution, it will affect many aspects. The administration of the parliamentary system, both the political parties in the executive position and the political parties who inspecting the work of the executive political parties should amend the provisions of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 by determination that the members of the House of Representatives shall be under the political party resolutions.

Downloads

Published

2021-06-29