แนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคจากความไม่ได้มาตรฐานของสินค้า: กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์

Guideline to Consumer Protection on Defective Products: Case Study of Singapore

Authors

  • รัฐสภา จุรีมาศ

Keywords:

คุ้มครองผู้บริโภค, สินค้าไม่ได้มาตรฐาน, สินค้าชำรุดบกพร่อง, เลมอนลอว์, ความ รับผิดต่อสินค้า, Consumer Protection, Sub-standard product, Defective product, Lemon Law, Product liability

Abstract

บทคัดย่อ
ปัญหาของการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าไม่ได้มาตรฐาน (Defective Products) หรือที่เรียกอีกอย่างว่าสินค้าด้อยคุณภาพของประเทศไทย ยังไม่มีแนวทางหรือมาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจนใน การเยียวยาผู้บริโภค โดยที่หลักกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันแม้จะกำหนดลักษณะการคุ้มครองผู้บริโภคสามารถเรียกร้องความเสียหายได้ แต่ยังมีช่องว่างที่ผู้บริโภคอาจไม่ได้รับความคุ้มครองจากกระบวนการต่าง ๆ ที่มีข้อจำกัดและความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรง เช่นนี้ย่อมทำให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจได้ ประเทศสิงคโปร์ได้นำหลักการตามกฎหมายเลมอนลอว์ (Lemon Law) ของประเทศ สหรัฐอเมริกา มาปรับใช้เป็นมาตรการทางกฎหมายเพื่อเยียวยาความเสียหายจากการบริโภคสินค้าไม่ได้
มาตรฐาน (Defective Products) ในลักษณะเป็นการปรับกฎหมายในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค The Consumer Protection (Fair Trading) Act (Cap. 52A), 2012 ซึ่งวางแนวทางที่สำคัญอันควรศึกษา เพื่อนำมาปรับใช้กับกฎหมายของประเทศไทยให้เกิดความสอดคล้องในการคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้า
ไม่ได้มาตรฐาน (Sub-Standard Product) หรือสินค้าไม่ได้มาตรฐาน (Defective Product) ได้ดียิ่งขึ้นและนำไปสู่การพัฒนากฎหมายของประเทศไทยต่อไป

Abstract
The problem of consumer protection on defective products or non-quality product of Thailand. It does not have a specific law to protect consumer to the problem. Besides, even if now Thailand has rights of consumer to called remedies from operator under consumer protection law. However, it still has gap in the law made consumer will has un-protection by restrict legal processes. Otherwise, in order to legal relations is not be direct relation between operator and consumer. Therefore, it might make consumer will being exploited from operator. Singapore present legal of Lemon Law of United State of America to accession
in domestic law to fill gap in the law and recover the faulty of consumption of defective products. By amend consumer protection law on the Consumer Protection (Fair Trading) Act (Cap. 52A), 2012, which provided law measurer to consumer from defective
products. Therefore, it was significant to study and provider recommendation to amending consumer protection law on the problem of Sub-Standard Product or Defective Product of Thailand.

Downloads

Published

2021-06-29