มาตรการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ในประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต <br> Combat Measures against Online Copyright Infringement in Thailand: Past – Present – Future

Authors

  • สืบสิริ ทวีผล
  • พลอยนภา จุลกสิกร

Abstract


บทคัดย่อ
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์บนอินเตอร์เน็ตเป็นความท้าทายของเจ้าของลิขสิทธิ์มาโดยตลอด แม้ว่าใน พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 จะถูกแก้ไขแล้วในปี พ.ศ. 2558 โดยเพิ่มมาตรการในการแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในโลกออนไลน์อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฉบับดังกล่าวกำลังถูกพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาบางประการเพิ่มเติม บทความนี้จะเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงลักษณะของการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์และอุปสรรคที่เจ้าของลิขสิทธิ์ที่มักจะต้องเผชิญจากการละเมิดลิขสิทธิ์ในโลกออนไลน์ จากนั้นผู้เขียนจะกล่าวถึงมาตรการการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ โดยเริ่มต้นจากมาตรการในอดีตที่ผ่านมาของประเทศไทย และเปรียบเทียบกับระบบ “noticeand-takedown” หรือ การแจ้งเตือนและนำข้อมูลที่ละเมิดออกจากระบบภายใต้กฎหมาย Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ของสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้น ผู้เขียนจะกล่าวถึงมาตรการในปัจจุบันภายใต้มาตรา 32/3 ของ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์และการปิดกั้นเว็บไซต์ภายใต้มาตรา 20 (3) ของพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยผู้เขียนจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของทั้งสอง มาตรการและแสดงสถิติของการดำเนินการทางกฎหมายภายใต้กฎหมายทั้งสองฉบับในทางปฏิบัติ หลังจากนั้นผู้เขียนจะกล่าวถึงมาตรการการปราบปรามการละเมิดในอนาคตภายใต้ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ โดยเจาะลึกไปในรายละเอียดของข้อกำหนดตามร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว และในหัวข้อสุดท้าย ผู้เขียนจะวิเคราะห์มาตรการการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์ล่าสุดและสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

Abstract
Enforcement against copyright infringement on the Internet has always been a challenge for copyright owners. Even though the Copyright Act B.E. 2537 (1994) was amended in 2015 in order to provide tools to solve online copyright infringement, the Copyright Act is now under consideration for further amendment, with the aim to address further this same issue. This article will start with a discussion about the nature of online copyright infringement and the obstacles that copyright owners are generally facing to tackle online infringement. We will discuss in detail the enforcement measures against online copyright infringement, starting with the topic of past enforcement measures in Thailand, and then comparing those initial measures with the notice-and-takedown
system adopted by the US Digital Millennium Copyright Act (DMCA). After an exploration of the topic of past measures to combat infringement, we will discuss present measures under Section 32/3 of the Copyright Act and the website blocking procedure under Section 20(3) of the Computer Crime Act. We will also compare the effectiveness of both of these measures, setting out the statistics of these legal actions, as initiated under the separate laws. We will also discuss the topic of future enforcement measures under the draft Copyright Act, focusing on the details of the latest requirements based on the draft Act. We will conclude our analysis by examining the latest developments involving enforcement measures against online copyright infringement and will share our opinion
on what to expect in the near future.

Downloads

Published

2020-12-28