การคุ้มครองข้อมูลชีวมาตรภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 <br> Biometric Personal Data Protection under Personal Data Protection Act B.E. 2560

Authors

  • ผู้ช่วยศาตราจารย์ทัชชภร มหาแถลง

Abstract

บทคัดย่อ
เนื่องจากปัจจุบันมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคล โดยเฉพาะการจัดเก็บข้อมูลชีวมาตร ซึ่งมีผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทำได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว อันมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง และเศรษฐกิจโดยรวม ประเทศไทยจึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ยังมีประเด็นที่น่าศึกษาวิเคราะห์เพิ่มเติมในเรื่องของการเก็บรวม รวมใช้ ประมวลผล และการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบจากกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลของต่างประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Abstract
Nowadays, the violation of personal information causes damage to the information owners, especially the biometric data, because the advance technology
made the acquire access and disclose of personal data easily. Due to mentional problem may affect Thailand’s national security and economy; therefore, the Government promulgated the Personal Data Protection Act 2017 to specify criteria, mechanisms, or regulatory measures regarding the protection of personal data. However, this Act still has some issues that should study further regarding the collection, usage, processing transmission, and or transferring of information to other countries. This study employed a comparative study of personal data protection laws of foreign countries such as the European Union, the United States of America, Canada, and Germany should in order to improve or amend the Thai law to become more efficient in the protection of personal data.

Downloads

Published

2020-12-28