การฟ้องคดีอาญาประธานาธิบดีในขณะที่ดำรงตำแหน่ง <br>ฺ Indicting a Sitting President

Authors

  • แอนดูรว์ ดี มาสติน

Keywords:

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา, การฟ้องคดีอาญา, รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา, กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา, สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา , U.S. President, criminal indictment, U.S. Constitution, U.S. Department of Justice, Office of Legal Counsel

Abstract

บทคัดย่อ
บทความนี้จะได้พิจารณาถึงคำถามที่ว่าประธานาธิบดีซึ่งอยู่ในตำแหน่งสามารถที่จะถูกฟ้องร้อง ในคดีอาญาได้หรือไม่ ในการตอบค าถามนี้ผู้เขียนได้พิจารณาจากตัวบทของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา และการตู้เย็นกันในทางความคิดเห็นซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารการร่างและการให้สัตยาบันรัฐธรรมนูญ ดังกล่าว ประการที่ 2 ผู้เขียนได้พิจารณาจากคำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวข้องในประเด็นนี้ รายการที่ 3 ผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึงเอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาและอัยการสูงสุดของสหรัฐซึ่งปฏิบัติ หน้าที่อยู่โดยได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการฟ้องร้องประธานาธิบดี และประการสุดท้าย ผู้เขียนได้คำนึงถึงข้อพิจารณาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการฟ้องร้องประธานธิบดีซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งอยู่
ผู้เขียนพบว่าไม่มีแนวทางปฏิบัติหรือแนวคำพิพากษาหรือกฎหมายใดๆ ที่ห้ามการฟ้องคดีอาญาดังกล่าว การฟ้องคดีเช่นว่านั้นอาจจะสามารถทำได้ด้วยความระมัดระวังในสถานการณ์ที่เหมาะสม 

Abstract
This article addresses the question of whether a sitting U.S. president may be charged with a crime while in office. In examining this question, the author first considers the text of the Unites States Constitution and the debates surrounding its drafting and ratification. Second, the author examines relevant court decisions regarding this question. Third, the author analyzes memoranda prepared by the United States Department of Justice’s Office of Legal Counsel, as well asother government attorneys acting in anofficial capacity, who have opined about the possibility of indicting the president. Finally, the author addresses practical considerations regarding the indictment of a sitting president.

Downloads

Published

2020-12-28