การพัฒนากฎหมายทรัสต์ในประเทศไทย<br> The Development on Trust Law of Thailand

Authors

  • แคทรีน สหชัยยันต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Keywords:

ตลาดเงิน, ตลาดทุน, พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550, ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, Money Market, Capital Market, Trust, The Trust for Transactions in Capital Market Act, B.E. 2550 (2007), Real Estate Investment Trust (REIT)

Abstract

บทคัดย่อ
ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง ตลาดเงินและตลาดทุนของไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาของตลาดเงินและตลาดทุน กล่าวคือ ในประเทศที่มีระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มักพบว่ามีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านตลาดการเงินที่ดีควบคู่กัน หากพิจารณาบทบาทของตลาดทุนในการทำหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจและสนับสนุนการเติบโตของประเทศแล้ว ประเทศที่สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ ในตลาดทุนได้หลากหลาย มักจะมีข้อได้เปรียบของโอกาสในการประกอบธุรกิจและได้รับความสนใจจากผู้ระดมทุนหรือนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ถือได้ว่าเครื่องมือทางการเงินในตลาดทุนช่วยเสริมสร้างสภาวะความคล่องตัวของธุรกิจ และสร้างความสมดุลทั้งด้านระบบการเงินและการพัฒนาตลาดทุนเพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
ทรัสต์เป็นเครื่องมือประการหนึ่งในการจัดการทรัพย์สินที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ ระบบทรัสต์จะช่วยจัดการบริหารทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในหลาย ๆ ด้าน หลังการแก้ไขมาตรา 1686 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประกาศใช้พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ทำให้มีการก่อตั้งทรัสต์ขึ้นได้ในประเทศไทยและมีผลสมบูรณ์ตามกฏหมาย ทรัสต์เที่กิดขึ้นในประเทศไทยรูปแบบแรก ก็คือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) เป็นรูปแบบของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และจะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยการตรากฎหมายขึ้นเพื่ออนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจทรัสต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆได้ อันจะเป็นกลไกในการช่วยบริหารสินทรัพย์ของประเทศ

Abstract
Under the control of the Ministry of Finance, Thai money and capital markets are the extreme significant parts of the economy. The country’s economic growth has material relationship with the development of money and capital markets, which affects the demand and supply of the capital funds of the country, namely in the countries which have high economic growth, there will also be, in parrarel, a good financial market infrastructure. If consider the roles of capital market in developing economy and supporting growth of the country, the countries which can utilize the various forms of financial instruments in the capital market. There will be more advantages in business operations and interests from capital mobilizationers and investors both domestically and internationally. It deemed that the capital market helps improving business flexibility conditions and create the balance between financial system and capital market development in promoting the economy of the country.
Trust is one of the instruments in asset management, which is beneficial to business and economic development. Trust system will help asset management in the long run and help for economy and society in many respects. After amendment of section 1686 of the Civil and Commercial Code and promulgation of the Trust for Transactions in Capital Market Act, B.E. 2550 (2007), establishment of trusts in Thailand is possible and legally valid. The first type of trusts in Thailand is Real Estate Investment Trust (REIT) which is the type of investment in real property and will have to be developed further in the future by extending permission for other purposes with regard to the trust business operation, which will help in asset management of the country.

Downloads

Published

2018-08-02