มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งรฐั มนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
The Ethical Standards of the Incumbent Ministers according to the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง

Abstract


บทคัดย่อ

มาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 219 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 เป็นกลไกหนึ่งที่ใช้ต่อการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ ซึ่งขณะนี้ ประเทศไทยอยู่ระหว่างการยกร่างมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมาตรฐานทางจริยธรรมต้อง
สอดคล้องกับหลักการแบ่งแยกอำนาจและอนุมานตามหลักกฎหมายมหาชน มาตรฐานทางจริยธรรม ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการจึงควรเป็นมาตรฐานเฉพาะของแต่ละฝ่าย และ มาตรฐานทางจริยธรรมนี้ยังควรรองรับการแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของผู้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีของประเทศไทย รวมทั้งประเทศไทยสามารถนำประสบการณ์การใช้ประมวลจริยธรรมของ ประเทศสิงคโปร์ร่วมกับคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของ ประเทศไทยมาใช้ เพื่อให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นมี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีใน ประเทศไทย

ABSTRACT

The ethical standards according to article 219 of the Constitution of the
Kingdom of Thailand B.E. 2560 is one of the mechanisms of the State to fight against corruption and misconduct in the public sectors. Meanwhile, Thailand is now in the process of drafting the law about the ethical standards. The ethical standards must be consistent with the principle of separation of powers and the principle of public law. The ethical standards of the legislative branch and judiciary branch should be specific standards of each party. It should be supported with tackling corruption and misconduct of the incumbent Ministers of Thailand. Hence, Thailand should bring the precedent of the Supreme Court of Justice in Criminal Division for Persons Holding Political Positions as a norm and adopt experiences from Singapore as a role model. In order to get the effective in the ethical experiences, and consistent with the behavior of the corrupt practices of incumbent Ministers in Thailand.


Keywords


มาตรฐานทางจริยธรรม; ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง; นักการเมือง; รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย; การทุจริตและประพฤติมิชอบ; คอร์รัปชัน; Ethical Standards; A Person Holding Political Position; Politician; The Constitution of the Kingdom of Thailand

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.