ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันวินาศภัย*
Legal Problems on the Interest in Insurance Against Loss

รองศาสตราจารย์สุเมธ จานประดับ

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหากฎหมายเกี่ยวกับส่วนได้เสียในเหตุที่ประกัน วินาศภัย เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยมาตรา 863 บัญญัติให้ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสีย แต่มิได้บัญญัติความหมายของส่วนได้เสียไว้ รวมทั้งความคาดหวังของ ผู้เอาประกันภัยจะถือว่ามีส่วนได้เสีย ก็มิได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมาย นอกจากนี้สิทธิของผู้เอาประกันภัย กรณีที่ส่วนได้เสียหมดสิ้นไปในระหว่างอายุสัญญาประกันวินาศภัย รวมตลอดถึงการคืนเบี้ยประกันภัย กรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีส่วนได้เสีย ก็ไม่มีมาตราใดกำหนดไว้ จึงควรบัญญัติกฎหมายให้ชัดเจนในประเด็นดังกล่าว

 

This article aims to study on the “interest in insurance contract” since the Civil and Commercial Code Section 863 did not define the word “interest”. Furthermore, the law did not say anything about the expectations of an insurer, right of an insurer in case that there is no more interest during the insurance contract period and returning of insurance premium. The law should say something about those issues.


Keywords


ส่วนได้เสีย; ประกันวินาศภัย; Interest; Loss Insurance

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.