ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ (Call for Papers)

2022-03-09

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ AU Law Journal

ตามที่มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ให้ยกเลิกการกำหนดให้การเผยแพร่ผลงานวิชาการต้องเผยแพร่ในวารสารวิชาการที่อยู่บนฐาน TCI กลุ่มที่ 1 และ 2 เท่านั้น และกำหนดให้ใหม่ว่าสามารถเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีคุณภาพและตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี และมีการตรวจสอบบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) อย่างน้อย 3 คน นั้น

กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ AU Law Journal ขอแจ้งว่า วารสารนิติศาสตร์ของเราไม่ใช่แค่เป็นวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติโดย TCI แต่เพียงเท่านั้น เรายังตีพิมพ์ติดต่อกันมาแล้วถึง 12 ปี มีผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) หลายท่านจากหลากหลายสาขาวิชาทางนิติศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณค่าของบทความอย่างน้อย 3 ท่าน  วารสารนิติศาสตร์เผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน และปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และสาขาอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง กำหนดออกตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม